STANICA TECHNICKEJ KONTROLY
Liptovský Mikuláš

Cenník

Platí od: 1.júla 2019

Všeobecné podmienky

Dodacie podmienky

Ceny za kontroly technického stavu cestných motorových a ich prípojných vozidiel/ďalej len vozidlá/
pre jednotlivé účely a druhy týchto kontrol / pravidelné ,opakované a administratívne/ sa vzťahujú podľa
Zákona NR SR č. 106/2018 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a neskorších predpisov na všetky vozidlá, ktoré sú evidované v SR a sú v trvalej prevádzke, alebo musia mať pred pridelením evidenčného čísla absolvovať technickú alebo emisnú kontrolu. Zvláštne kontroly technického stavu sa vykonávajú na základe nariadenia orgánu štátnej správy.. Rovnako sa ceny vzťahujú aj na kontroly technického stavu vozidiel a služby vykonávané na požiadanie občanov alebo právnických osôb v rovnakom rozsahu /plnom i čiastkovom/. Čiastkovou kontrolou sa rozumie kontrola technického stavu jednej hlavnej skupiny vozidla, vykonávaná na požiadanie občana alebo právnickej osoby. Opakovanou kontrolou sa rozumie kontrola odstránenia chýb zistených pri predchádzajúcej kontrole technického stavu v lehote stanovenej osobitným predpisom.

                                                   Uvedené ceny sú konečné, teda aj s nálepkami a osvedčením!
 

I. Technické kontroly pravidelné, opakované a zvláštne v plnom rozsahu

EURO / výkon
s DPH 20%
1/ L1e, L3e, L4e,L2e, L6e 20,00
2/ M1, N1, L5e, L7e 34,00
3/ M1, N1, L5e, L7e , ak sú vybavené zariadením na pohon plynom 39,00
4/ Individuálny dovoz M1, N1, L5e, L7e 43,00
5/ O1, R1, O2 17,00
6/ N2, N3, M2, M3,T5 56,00
7/ O3 až O4, R2,R3,R4 33,00
8/ T1,T2,T3,T4 41,00
9/ Traktory pásové a pracovné stroje( C1,C2,C3,C4,C5, Ps ) 57,00
10/ Snežné skútre (Ls) 30,00
11/ Individuálny dovoz L1e, L3e, L4e,L2e, L6e 28,00
12/ Individuálny dovoz vozidiel, ak nie sú uvedené v cenníku príplatok 10,00
 

II. Technické kontroly opakované a zvláštne v čiastočnom rozsahu

EURO / výkon
s DPH 20%
1/ Za čiastkovú a opakovanú kontrolu motorových vozidiel uvedených
v časti I bodoch 1 a 5
5,00
2/ Za čiastkovú a  opakovanú kontrolu motorových vozidiel uvedených
v časti I bode 1a 5 ak prvá kontrola bola na inej STK. Dočasne spôsobilé do 60 dní 
12,00
3/ Za čiastkovú a opakovanú kontrolu motorových vozidiel uvedených
časti I bode 2,3,4,7,8, 9 a 10 ak prvá kontrola bola na inej STK. Dočasne spôsobilé do 60 dní
20,00
4/ Za čiastkovú a  opakovanú kontrolu motorových vozidiel uvedených
v časti I bodoch 2, 3,4,7, 8, 9 a 10.
13,00
5/ Za čiastkovú a  opakovanú kontrolu motorových vozidiel uvedených
v časti I bode 6,
23,00
6/ Za zvláštnu kontrolu čiastkovú / brzdy/ motorových vozidiel uvedených
v časti I bode 6,
32,00
7/ Za čiastkovú a  opakovanú kontrolu motorových vozidiel uvedených
časti I bode 6 ak prvá kontrola bola na inej STK. Dočasne spôsobilé do 60 dní.
30,00
 

III. Technické kontroly administratívne a iné

EURO / výkon
s DPH 20%
2. Administratívna kontrola vozidla za účelom vydania viac ako jedného dokladu 13,00
3. Administratívna kontrola po predchádzajúcej pravidelnej kontrole individuálne dovezeného vozidla na tejto STK 9,00
4. Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole vozidla 5,00
 

Ceny za výkon emisných kontrol:

EURO / výkon
s DPH 20%

IV. Emisné kontroly pravidelné a zvláštne v úplnom rozsahu

1.) M1, N1 30,00
2.) M1,N1 ak sú vybavené zariadením na pohon plynom 39,00
3.) N2, N3, M2, M3, T 35,00

V. EK do 60 dní s nevyhovujúcim výsledkom na tejto STK:

1.) pod bodom 1 pravidelných emisných kontrol 23,00
2.) pod bodom 2 pravidelných emisných kontrol 32,00
3.) pod bodom 3 pravidelných emisných kontrol 28,00

VI. Administratívna emisná kontrola vozidla a iné

2.) Administratívna emisná kontrola vozidla za účelom vydania viac ako jedného dokladu 13,00
3.) Administratívna emisná kontrola po predchádzajúcej pravidelnej kontrole individuálne dovezeného
vozidla na tejto STK
9,00
4.) Vystavenie kópie protokolu o emisnej kontrole 5,00