STANICA TECHNICKEJ KONTROLY
Liptovský Mikuláš

Druhy emisných kontrol

Emisnej kontrole pravidelnej podlieha 
 • motorové vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike, a nie je dočasne vyradené z evidencie vozidiel. To neplatí pre jednotlivo vyrobené vozidlo s obmedzenou prevádzkou.
 • jednotlivo dovezené motorové vozidlo z členského štátu, alebo zmluvného štátu, ktoré nemá platný doklad o vykonaní emisnej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike
 • jednostlivo dovezené motorové vozidlo z tretieho štátu pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike
 • opätovne schvaľované jednotlivé motorové vozidlo
 • dodatočne schvaľované jednotlivé motorové vozidlo
 • motorové vozidlo pri výmene technického osvedčenia vozidla.
Emisná kontrola zvláštna  - emisná kontrola vykonaná na žiadost majiteľa alebo prevádzkovateľa vozidla

Emisná kontrola administratívna počas lehoty  - emisná kontrola vykonávaná počas platnosti EK pravidelnej z dôvodu:
 • straty, poškodenia, alebo odcudzenia osvedčenia o EK,
 • poškodenia alebo znehodnotenia kontrolnej nálepky,
 • výmeny čelného skla,
 • výmeny evidenčného čísla vozidla alebo pocas platnosti,
 • emisnej kontroly pred prihlásením vozidla do evidencie v SR alebo pri schvaľovaní prestavby vozidla.
Emisná kontrola administratívna mimo lehoty - emisná kontrola vykonávaná:
 • na žiadosť prevádzkovateľa vozidla, pre vozidlo, ktoré ešte nepodlieha EK pravidelnej (neuplynula mu prvá lehota),
 • na jednotlivo dovezené motorové vozidlá, ak obvodný úrad dopravy uzná doklad o vykonaní emisnej kontroly vydaný v členskom štáte alebo inom zmluvnom štáte.
Emisná kontrola opakovaná - do 60 dní po neúspešnej pravidelnej kontrole