STANICA TECHNICKEJ KONTROLY
Liptovský Mikuláš

Potrebné doklady

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie emisnej kontroly tieto doklady:
 
  • originál osvedčenia o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
  • technické osvedčenie vozidla ak sa jedná o EK vozidla, ktorému bolo vydané technické osvedčenie vozidla a nebolo prihlásené  do evidencie vozidiel a podrobuje sa EK z dôvodu prihlásenia do evidencie vozidiel, alebo
  • výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru , ak bol doklad vozidla stratený
  • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s druhom paliva plyn, alternatívnym pohonom alebo duaálnym pohonom a ak montáž plynového zariadenia prestavbou vozidla podľa osobitného predpisu v SR
  • potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla vykonanej pred vykonaním EK, ak ide o EK vozidla záchrannej služby určeného na prepravu indfekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat alebo pohrebné vozidlo